Co je to MidiBox?
Co znamená MIDI? Co to je midikontroler? MidiBox uvniř

Co znamená Midi?

MIDI je zkratka pro Musical Instrument Digital Interface. Je to světový standard pro komunikace mezi hudebními nástroji, bicími moduly, squencery, počítači a dalším hudebním zařízením. Samotnou podstatu MIDI lze zjednodušeně vysvětlit takto: Máme-li digitální nebo jakýkoliv jiný zvukový záznam, potom MIDI je pouze jeho digitálním popisem tzn. souborem informací o výšce jednotlivých tónů, jejich intenzitě, délce, nejrůznějších efektech aj. informací charakterizujících výsledný sluchový efekt zvukového záznamu. Tyto informace pak zpracovává výstupní zvukové zařízení, které je schopné vytvářet nejrůznější zvuky (zvuková karta či syntezátor), které přiřadí dané party jednotlivým stopám - zvukovým kanálům (channel), pro které je definován určitý nástroj.

Technická specifikace rozhraní MIDI
Rozhraní MIDI se skládá ze tří 5-pinových konektorů DIN označených In, Out a Thru. Konektor In je vstupní, na konektor Out jsou vysílány MIDI zprávy generované zařízením a na konektor Thru jsou kopírována data přicházející na vstup přístroje. Posledně jmenovaný konektor nemusí být vždy použit. Některá MIDI zařízení používají funkci Soft Thru, která slučuje vstupní data s interně generovanými daty a vše posílá na konektoru Out.
Midi panel


Struktura protokolu
Základní datový blok přenášející určitou informaci se nazývá "MIDI zpráva". Ta se skládá z jednoho stavového a několika datových MIDI bytů. Těmto bytům se také říká "MIDI událost" (MIDI event, v některých publikacích je takto označována i MIDI zpráva). MIDI Byte je osmibitový datový typ, kde nejvýznamnější bit určuje, zda jde o stavový byte (MSB=1) nebo datový byte (MSB=0). Na obrázku je struktura stavového a datového bytu.
Struktura stavového a datového bytu
MIDI zprávy se dělí na tzv. kanálová data a systémová data. Kanálová data přenášejí ve stavovém eventu informaci o virtuálním datovém kanále. Ve stavovém eventu jsou pro identifikaci MIDI kanálu vyhrazeny čtyři bity (viz obr.), proto mohou být po jedné fyzické MIDI sběrnici přenášena kanálová data až v 16 virtuálních kanálech. Systémová data informaci o MIDI kanále nepřenáší - jsou společná pro všechny kanály. Dolní čtyři bity stavového eventu slouží k identifikaci typu systémových dat. Systémová data se dělí na zvláštní systémová data, která umožňují přenos větších datových bloků, a na data reálného času, která slouží k vzájemné časové synchronizaci několika zařízení. Počet datových bytů závisí na typu MIDI zprávy, tj. na stavovém bytu. Například zpráva "Nota zapnuta" přenáší číslo noty (tón) a sílu stlačení klávesy. Nejvýznamnější bit v datovém bytu je vyhrazen pro identifikátor, proto mohou být hodnoty přenášené pomocí datových bytů v rozsahu 0 až 127.

Powered by Advanced VSS Web Engine v0.7.3 © 2007 Lejn systemS